เอกสารดาวน์โหลด

ชื่อเอกสาร ลิ้งค์ดาวน์โหลด
ดาวโหลด
ดาวโหลด

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนา
สู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

previous arrow
next arrow
Slider

รู้จัก PSUSP

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญทางด้านการศึกษา ในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรม อันเป็นฐานสำคัญในการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์นั้น มีศักยภาพและความเข้มแข็งด้าน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน

สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน

พันธกิจ

ประสานและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

มีการวิจัย/ การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา/ยกระดับเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มูลค่าเพิ่ม และโอกาสในการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง

จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน

เช่น โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการจูงใจ ระบบและกลไก และระบบการบริหารจัดการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ได้มาตรฐาน

ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจร

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการสร้าง/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร

การเรียนการสอน

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอื้ออำนวยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการฝึกปฏิบัติงาน การทำงานในระหว่างการศึกษา การทำวิจัยร่วมกับเอกชนโดยที่มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นทีมงานด้วย และการจัดการฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนการสอนในลักษณะของ non-degree training โดยจะเน้นการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็น placement training ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

การวิจัยและพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และยังช่วยในการสนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมทำวิจัยด้วยตนเอง โดยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่จำเป็น และโรงงานต้นแบบ ตลอดจนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ทั้งในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังร่วมกำหนดทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตอีกด้วย

การบริการวิชาการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการที่จะให้บริการวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยการทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงความต้องการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การวิจัยและการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้บริหาร

0-7428-9355

kamron.p54@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

kamron.p54@gmail.com

0-7428-9355

0-7428-9321

vorasan.so@gmail.com

นายวรสันติ์ โสภณ

รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

vorasan.so@gmail.com

0-7428-9321

สำนักงาน อว.มอ.

0-7428-9336

sompong.petr@gmail.com

นายสมปอง เพชรโรจน์

ผู้จัดการ

sompong.petr@gmail.com

0-7428-9336

0-7428-9334

khemtisa.ma@gmail.com

นางสาวเขมฑิศา มากแก้ว

หัวหน้าสำนักงานกลาง

khemtisa.ma@gmail.com

0-7428-9334

0-7428-9323

pornphun.d58@gmail.com

นางสาวพรพรรณ ด้วงทอง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

pornphun.d58@gmail.com

0-7428-9323

0-7428-9323

suranchana.or@gmail.com

นางสาวสุรัลชนา อรทัย

เจ้าหน้าที่บุคคล

suranchana.or@gmail.com

0-7428-9323

0-7428-9333

chatchai.saeng2@gmail.com

นายฉัตรชัย แสงนพรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

chatchai.saeng2@gmail.com

0-7428-9333

0-7428-9333

jidapa251934@gmail.com

นางจิดาภา เจี้ยงยี่

พนักงานจัดเลี้ยงและทำความสะอาด

jidapa251934@gmail.com

0-7428-9333

โครงการอุทยาน วิทยาศาสตร์ภาคใต้

No result

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

0-7428-9355

kamron.p54@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

kamron.p54@gmail.com

0-7428-9355

0-7428-9362

nat.s@psu.ac.th

นายณัฎฐ์ เศวตรพีพงศ์

รองผู้อำนวยการ

nat.s@psu.ac.th

0-7428-9362

0-7428-9356

jariya.kha8@gmail.com

นางสาวจริยา คำแหง

ผู้จัดการ

jariya.kha8@gmail.com

0-7428-9356

0-7428-9350

nipapornboonyasuwan@gmail.com

นางสาวนิภาพร บุญญะสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงาน (การเงินและบัญชี)

nipapornboonyasuwan@gmail.com

0-7428-9350

0-7428-9351

cholticha.joyo@gmail.com

นางชลธิชา พิทักษ์

เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี)

cholticha.joyo@gmail.com

0-7428-9351

0-7428-9353

penpornmarkjongdee@gmail.com

นางสาวเพ็ญพร มากจงดี

เลขานุการ

penpornmarkjongdee@gmail.com

0-7428-9353

sornngern.s@psu.ac.th

นางศรเงิน สุวรรณจิตต์

แม่บ้าน

sornngern.s@psu.ac.th

0-7428-9366

phatsarin.s@gmail.com

นางสาวภัสร์ศริน ศิริอิทธิวงษ์

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

phatsarin.s@gmail.com

0-7428-9366

0-7428-9364

nutcha.ch58@gmail.com

นางสาวณัฐฌา ชาติวัฒนา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

nutcha.ch58@gmail.com

0-7428-9364

0-7428-9366

pantiwa.rata@gmail.com

นางสาวพรรณทิวา รัตนโกสม

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

pantiwa.rata@gmail.com

0-7428-9366

0-7428-9364

pimmada.cm@gmail.com

นางสาวพิมพ์มาดา ธีระลีลา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

pimmada.cm@gmail.com

0-7428-9364

0-7331-3928 ต่อ 1104

orawan.bys@gmail.com

นางสาวอรวรรณ บุณยศักดิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานและบ่มเพาะวิสาหกิจ

orawan.bys@gmail.com

0-7331-3928 ต่อ 1104

0-7428-9367

arunkamon.y@gmail.com

นางสาวอรุณกมล โยธานัก

หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนและสื่อสารองค์กร

arunkamon.y@gmail.com

0-7428-9367

0-7428-9354

siradaa.th@gmail.com

นางสาวศิรดา เถาว์มูล

เจ้าหน้าที่สนับสนุนและสื่อสารองค์การ

siradaa.th@gmail.com

0-7428-9354

0-7428-9367

kritsadapithak@gmail.com

นายกฤษฎา พิทักษ์

เจ้าหน้าที่สนับสนุนและสื่อสารองค์การ

kritsadapithak@gmail.com

0-7428-9367

0-7428-9354

fontip.jankua@gmail.com

นางสาวฝนทิพย์ จันเกื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

fontip.jankua@gmail.com

0-7428-9354

ศูนย์บริการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์

0-7428-9363

yingluk.d@gmail.com

นางยิ่งลักษณ์ ศรีนวลขาว

ผู้จัดการ

yingluk.d@gmail.com

0-7428-9363

0-7428-9363

pawanyakwandang@gmail.com

นางสาวปวัลยา ขวัญแดง

นักออกแบบ

pawanyakwandang@gmail.com

0-7428-9363

0-7428-9323

tunyarut.stsp@gmail.com

นางสาวธัญรัตน์ เส้งเล่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

tunyarut.stsp@gmail.com

0-7428-9323

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

0-7428-9322

jittiyut.y@gmail.com

นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล

หัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

jittiyut.y@gmail.com

0-7428-9322

0-7428-9321

sitanon.a@gmail.com

นายสิทานนท์ อมตเวทย์

นักทรัพย์สินทางปัญญา

sitanon.a@gmail.com

0-7428-9321

0-7428-9335

tippatai.s@gmail.com

นายธิปไตย ศรีนวลขาว

นักทรัพย์สินทางปัญญา

tippatai.s@gmail.com

0-7428-9335

0-7428-9335

phetrada.sk@gmail.com

นางสาวเพชรดา สัตยากูล

นักทรัพย์สินทางปัญญา

phetrada.sk@gmail.com

0-7428-9335

0-7428-9337

torntep.c@gmail.com

นายธรณ์เทพ ชำนิงาน

นักทรัพย์สินทางปัญญา

torntep.c@gmail.com

0-7428-9337

0-7428-9338

weerayut.s24@gmail.com

นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ

เจ้าหน้าที่บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

weerayut.s24@gmail.com

0-7428-9338

0-7428-9338

sawrarod49@gmail.com

นางสาวเสาวรส วันปู

เจ้าหน้าที่บริหารงานโครงการ

sawrarod49@gmail.com

0-7428-9338

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

0-7428-9355

kamron.p54@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

kamron.p54@gmail.com

0-7428-9355

0-7482-9325

saowakon.w@psu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์

รองผู้จัดการ

saowakon.w@psu.ac.th

0-7482-9325

0-7482-9326

potjanee.jun@gmail.com

นางสาวพจนีย์ จันทร์ศิริ

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

potjanee.jun@gmail.com

0-7482-9326

0-7482-9326

pichanun_r@hotmail.com

นายพิชนันท์ เรืองแสงวัฒนา

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

pichanun_r@hotmail.com

0-7482-9326

0-7482-9326

yuttapoop.p@psu.ac.th

นายยุทธภูมิ เพชรสิทธิ์

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

yuttapoop.p@psu.ac.th

0-7482-9326

0-7482-9326

witoon.s@psu.ac.th

นายวิฑูรย์ ศิรศานติพงศ์

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

witoon.s@psu.ac.th

0-7482-9326

0-7482-9326

sirirat.psusp@gmail.com

นางสาวศิริรัตน์ กวยระคาร

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

sirirat.psusp@gmail.com

0-7482-9326

0-7482-9326

titiporn.psusp@gmail.com

นางสาวฐิติพร นักทอง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ

titiporn.psusp@gmail.com

0-7482-9326

0-7482-9326

anothai.c@psu.ac.th

นางสาวอโนทัย ชูสุวรรณ

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

anothai.c@psu.ac.th

0-7482-9326

0-7482-9326

jaru.t@psu.ac.th

นายจารุ ทิพย์ศักดิ์

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

jaru.t@psu.ac.th

0-7482-9326

0-7520-1788

yoursack@hotmail.com

นายพีระพล เก้าเอี้ยน

นักประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

yoursack@hotmail.com

0-7520-1788

0-7482-9326

hathaithip.bne@gmail.com

นางสาวหทัยทิพย์ บุตรมณี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

hathaithip.bne@gmail.com

0-7482-9326

0-7482-9326

sasanee.k@psu.ac.th

นางสาวสาสนีย์ กลิ่นพิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sasanee.k@psu.ac.th

0-7482-9326

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน อว. ม.อ.

0-7482-9326

natcha.s@psu.ac.th

นางสาวณัชชา แสนละเอียด

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

natcha.s@psu.ac.th

0-7482-9326

0-7428-9323

piyathida.suriya@gmail.com

นางสาวปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

piyathida.suriya@gmail.com

0-7428-9323

0-7428-9336

athirat.rerng@gmail.com

ดร.อธิราชย์ เริงณรงค์

นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

athirat.rerng@gmail.com

0-7428-9336

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา ม.อ.

0-7428-9352

suchanyaa.j@gmail.com

นางสาวสุชัญญา จารุทัศนัย

รองห้วหน้าฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

suchanyaa.j@gmail.com

0-7428-9352

0-7428-9352

waraporn.l@psu.ac.th

นางสาววราภรณ์ เลาหะสัมพันธพร

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

waraporn.l@psu.ac.th

0-7428-9352

Slider

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจรแก่ภาคเอกชน ผลักดันให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์บริการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (DPAC)

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมุ่งเน้นการผสมผสาน ศิลปะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการดำเนินการออกแบบอย่างครบวงจร โดยการ ประสานงานระหว่าง ศูนย์ฯ กับบริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ มีหน้าที่ในการแสวงหาองค์ความรู้ สำหรับพัฒนาและต่อยอด ผลงานการออกแบบ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้เดิมในท้องถิ่น รวมไปถึง องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ทั่วไป ด้วยฐานข้อมูลองค์ความรู้ และกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งมอบผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการวิจัยตลาด และเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ให้กับผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ รัฐบาล และเอกชน

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจรในระดับสากล ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSU-BIC)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา

ลูกค้าเป้าหมาย

 • New entrepreneur

  ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
  โดยเน้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Small and Medium Enterprise

  ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อม

 • Large Enterprises

  บริษัททั้งในประเทศและ
  ต่างประเทศที่มีความจำเป็น
  และสนใจในการวิจัยและพัฒนา ในภาคใต้

 • Anchor tenants

  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรม
  ปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน(supply chain)
  อาทิเช่น ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  เป็นต้น

 • Services provider

  อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  บริษัทร่วมทุน(Venture Capital)

 • Multinational corporations

  บริษัทข้ามชาติ อาทิเช่น
  บริษัท ไมโครซอฟท์ P&G เป็นต้น

หน่วยงานความร่วมมือ

Image is not available
Image is not available
หน่วยงานสนับสนุน
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
Image is not available
เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค
previous arrow
next arrow
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 เมษายน 2562

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ Startup บริษัท องค์กรภาคเอกชน ที่รับบริการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ส่งผลงานเข้าประกวด “STSP INNOVATION AWARDS 2019” ชิงเงินรางวัลรวม 130,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ   สาขาการประกวด – สาขานักธุรกิจนวัตกรรม – สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (ประเภท ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม/กระบวนการนวัตกรรม)   เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 10 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดใบสมัคร >> ใบสมัคร นักธุรกิจนวัตกรรม (STSP Innovation Awards 2019) ใบสมัคร นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ (STSP Innovation Awards 2019)

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2562

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ SPA P2P 2019 ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์

11 กุมภาพันธ์ 2562

ไม่อยากตกยุค 4.0 งานนี้พลาดไม่ได้ ‼ กับงานสัมมนาและแสดงนวัตกรรมครั้งสำคัญ สวทช.-วิทย์สัญจร “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30-16.00 น.  ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี https://goo.gl/forms/dgTRZNt88xCuGLiV2

ข่าวประกาศ

7 มกราคม 2562

ตามที่ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด “โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว. ม.อ.”

ข่าวประกาศ

2 มกราคม 2562

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 อัตรา บัดนี้ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์ดังนี้ >> HR62-008

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (Intellectual Property Office of Prince of Songkla University)

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2561

วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมสำรวจและเยี่ยมชม

ข่าวกิจกรรม

20 พฤศจิกายน 2560

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ประจำปี 2561 (Research to Market )#R2M2018 กิจกรรม Boot Camp 1 ในระหว่างวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2560

ข่าวกิจกรรม

20 พฤศจิกายน 2560

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ Startup”  ณ Tuber co-working space  ถนนแสงจันทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider

กิจกรรม

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต
4 ธันวาคม 2017
ชื่อกิจกรรมตัวเต็มตัวยาว อธิบายภาพรวมสั้นๆ
6 ธันวาคม 2017
ทดลองตั้งชื่อกิจกรรม
7 ธันวาคม 2017
ค้นหาแนวคิด วิธีการทำธุรกิจแบบ Startup ผ่านมุมมองและประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญด้าน Startup
7 ธันวาคม 2017
ค้นหาผู้ประกอบการยุคใหม่
11 ธันวาคม 2017
previous arrow
next arrow
Slider

There are no upcoming events at this time.