ข่าวสาร

PSU Hi-FI (Higher Education for Industry)

หลักสูตรปริญญาโทเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

กับ PSU Hi-FI (Higher Education for Industry)

.

PSU Hi-FI คือ หลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี เพื่อปฏิบัติงานเต็มเวลาในสถานประกอบการเป็นระยะเวลา 2 ปี กับสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนา หรือปรับปรุงกระบวนการผลิต อีกทั้งทดสอบและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ

.

Hi-FI ให้อะไรบ้าง ?

การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน : โดยผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Consulting/Coaching ที่จัดให้มีการเรียนการสอนที่บริษัท

มูลค่างาน : บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาตลอดระยะเวลา 2 ปี

อาจารย์/วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ : โดยการออกแบบรายวิชาในการเรียนการสอนตามความต้องการของบริษัท และดำเนินการจัดการเรียนการสอน ณ สถานที่ทำงานของนักศึกษา

การสร้างแรงจูงใจ : นักศึกษาเข้าสู่อุตสาหกรรม โดยทำงานควบคู่กับการเรียน

.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : คุณพิชนันท์

โทร. 08-6490-4348 / 0-7485-9521

หรือทาง Facebook : www.facebook.com/HiFIPSU/

ข่าวสารล่าสุด

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการพิจารณาบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้