PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด”

ตามประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา และ เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา  นั้น

Continue reading “PSUSP ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง “เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ” และ “เจ้าหน้าที่การตลาด””