รู้จัก PSUSP

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นมหาวิทยาลัยหลักในภาคใต้ที่จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาภูมิภาคให้มีความเจริญทางด้านการศึกษา ในสาขาวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรม อันเป็นฐานสำคัญในการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดระยะเวลา 50 ปีที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่ามหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์นั้น มีศักยภาพและความเข้มแข็งด้าน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งสร้างความเข้มแข็ง
และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานความรู้ของชาติ
ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

พันธกิจ

ประสานและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

มีการวิจัย/ การร่วมวิจัยเพื่อพัฒนา/ยกระดับเทคโนโลยี และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่นำไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ มูลค่าเพิ่ม และโอกาสในการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง

จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินภารกิจของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ได้มาตรฐาน

เช่น โครงสร้างพื้นฐาน มาตรการจูงใจ ระบบและกลไก และระบบการบริหารจัดการที่สามารถสนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนากิจกรรมของอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ได้มาตรฐาน

ดำเนินกิจกรรมบ่มเพาะและส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและธุรกิจสร้างสรรค์อย่างครบวงจร

เพื่อส่งเสริมศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้ประกอบการและธุรกิจทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ที่มุ่งเน้นการสร้าง/เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์บนพื้นฐานของการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม

ดำเนินกิจกรรมการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เพื่อนำผลงานวิจัย และนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์

ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อให้อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพัฒนาภูมิภาคและประเทศอย่างยั่งยืน

โครงสร้างองค์กร

การเรียนการสอน

ระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเอื้ออำนวยให้นักศึกษาและอาจารย์สามารถที่จะทำงานร่วมกับภาคเอกชนได้ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการฝึกปฏิบัติงาน การทำงานในระหว่างการศึกษา การทำวิจัยร่วมกับเอกชนโดยที่มีนักศึกษาเข้าร่วมเป็นทีมงานด้วย และการจัดการฝึกอบรม สัมมนาและการเรียนการสอนในลักษณะของ non-degree training โดยจะเน้นการฝึกอบรมในลักษณะที่เป็น placement training ที่ตอบสนองต่อความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมโดยตรง

การวิจัยและพัฒนา

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และยังช่วยในการสนับสนุนการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่การสนับสนุนส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมทำวิจัยด้วยตนเอง โดยที่อุทยานวิทยาศาสตร์ฯจะจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการวิจัยและพัฒนาดังกล่าวขึ้นภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ เช่น ห้องปฏิบัติการและครุภัณฑ์ที่จำเป็น และโรงงานต้นแบบ ตลอดจนบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ ทั้งในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม อีกทั้งยังร่วมกำหนดทิศทางและแนวโน้มของการวิจัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในอนาคตอีกด้วย

การบริการวิชาการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทำหน้าที่เสมือนหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการที่จะให้บริการวิชาการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางเพื่อประสานงานด้านการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน โดยการทำหน้าที่ประสานงานเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และเชื่อมโยงความต้องการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การวิจัยและการแก้ปัญหาหรือตอบสนองต่อความต้องการของภาคเอกชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย