ลูกค้าเป้าหมาย

 • New entrepreneur

  ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ
  โดยเน้นใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • Small and Medium Enterprise

  ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
  ขนาดกลางและขนาดย่อม

 • Large Enterprises

  บริษัททั้งในประเทศและ
  ต่างประเทศที่มีความจำเป็น
  และสนใจในการวิจัยและพัฒนา ในภาคใต้

 • Anchor tenants

  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เป็นอุตสาหกรรม
  ปลายน้ำในห่วงโซ่อุปทาน(supply chain)
  อาทิเช่น ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
  เป็นต้น

 • Services provider

  อาทิเช่น สำนักงานคณะกรรมการ
  ส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  บริษัทร่วมทุน(Venture Capital)

 • Multinational corporations

  บริษัทข้ามชาติ อาทิเช่น
  บริษัท ไมโครซอฟท์ P&G เป็นต้น