ผู้บริหาร

0-7485-9503 (02-1101)

kamron.p54@gmail.com

ผศ.คำรณ พิทักษ์

ผู้อำนวยการ

kamron.p54@gmail.com

0-7485-9503 (02-1101)

0-7485-9504 (02-1111)

vorasan.so@gmail.com

นายวรสันต์ โสภณ

รองผู้อำนวยการ

vorasan.so@gmail.com

0-7485-9504 (02-1111)

0-7428-9351

runchana.s@psu.ac.th

ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

runchana.s@psu.ac.th

0-7428-9351

wilairat.c@psu.ac.th

รศ.ดร.วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

wilairat.c@psu.ac.th

0-7485-9526 (02-1904)

sompong.petr@gmail.com

นายสมปอง เพชรโรจน์

ผู้จัดการอาวุโส

sompong.petr@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9517 (02-1501)

jariya.kha8@gmail.com

นางสาวจริยา คำแหง

ผู้จัดการอาวุโส

jariya.kha8@gmail.com

0-7485-9517 (02-1501)

สำนักงานกลาง

0-7485-9507 (02-1201)

supapich.ma@gmail.com

นางสาวศุภพิชญ์ มากแก้ว

หัวหน้าสำนักงานกลาง

supapich.ma@gmail.com

0-7485-9507 (02-1201)

0-7485-9510 (02-1231)

chatchai.saeng2@gmail.com

นายฉัตรชัย แสงนพรัตน์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

chatchai.saeng2@gmail.com

0-7485-9510 (02-1231)

0-7485-9503 (02-1102)

penpornmarkjongdee@gmail.com

นางสาวเพ็ญพร มากจงดี

เลขานุการ

penpornmarkjongdee@gmail.com

0-7485-9503 (02-1102)

0-7485-9509 (02-1221)

suranchana.or@gmail.com

นางสาวสุรัลชนา อรทัย

เจ้าหน้าที่บุคคล

suranchana.or@gmail.com

0-7485-9509 (02-1221)

0-7485-9510 (02-1241)

sirima3130@gmail.com

นางสาวสิริมา ศรีสุข

เจ้าหน้าที่พัสดุ

sirima3130@gmail.com

0-7485-9510 (02-1241)

0-7485-9510 (02-1241)

angkana6871@gmail.com

นางสาวอังคณา หมัดตะทวี

เจ้าหน้าที่พัสดุ

angkana6871@gmail.com

0-7485-9510 (02-1241)

0-7485-9508 (02-1211)

cholticha.pt@gmail.com

นางชลธิชา พิทักษ์

เจ้าหน้าที่บัญชี

cholticha.pt@gmail.com

0-7485-9508 (02-1211)

0-7485-9510 (02-1251)

ruetairat.bb@gmail.com

นางสาวฤทัยรัตน์ สุขศรีสังข์

เจ้าหน้าที่การเงิน

ruetairat.bb@gmail.com

0-7485-9510 (02-1251)

sornngern.s@psu.ac.th

นางศรเงิน สุวรรณจิตต์

แม่บ้าน

sornngern.s@psu.ac.th

jidapa251934@gmail.com

นางจิดาภา เจี้ยงยี่

แม่บ้าน

jidapa251934@gmail.com

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

0-7485-9513 (02-1401)

jittiyut.y@gmail.com

นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล

ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา

jittiyut.y@gmail.com

0-7485-9513 (02-1401)

0-7485-9514 (02-1402)

sitanon.a@gmail.com

นายสิทานนท์ อมตเวทย์

ผู้จัดการแผนงานการใช้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ (P-SUIT)

sitanon.a@gmail.com

0-7485-9514 (02-1402)

0-7485-9515 (02-1403)

tippatai.s@gmail.com

นายธิปไตย ศรีนวลขาว

นักทรัพย์สินทางปัญญา

tippatai.s@gmail.com

0-7485-9515 (02-1403)

0-7485-9515 (02-1403)

phetrada.sk@gmail.com

นางสาวเพชรดา สัตยากูล

นักทรัพย์สินทางปัญญา

phetrada.sk@gmail.com

0-7485-9515 (02-1403)

0-7485-9515 (02-1403)

kwanchanok.kwa@gmail.com

นางสาวขวัญชนก ขวัญปลอด

นักทรัพย์สินทางปัญญา

kwanchanok.kwa@gmail.com

0-7485-9515 (02-1403)

0-7485-9514 (02-1402)

napak.p@psu.ac.th

นางสาวณภัค พันธุ์ช่างทอง

นักทรัพย์สินทางปัญญา

napak.p@psu.ac.th

0-7485-9514 (02-1402)

0-7485-9516 (02-1404)

sawrarod49@gmail.com

นางสาวเสาวรส วันปู

นักบริหารทรัพย์สินทางปัญญา

sawrarod49@gmail.com

0-7485-9516 (02-1404)

0-7485-9516 (02-1404)

weerayut.s24@gmail.com

นายวีระยุทธ ศรีเพ็ญ

เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ

weerayut.s24@gmail.com

0-7485-9516 (02-1404)

0-7485-9526 (02-1404)

nisachon.17136@gmail.com

นางสาวนิศาชล พุมดวง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

nisachon.17136@gmail.com

0-7485-9526 (02-1404)

0-7485-9516 (02-1404)

tharuethai.cm@gmail.com

นางสาวธฤทัย ชูหนู มากเจริญกูล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

tharuethai.cm@gmail.com

0-7485-9516 (02-1404)

0-7485-9516 (02-1404)

thapanee24.sung@gmail.com

นางสาวฐาปนีย์ สังข์ศิริ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

thapanee24.sung@gmail.com

0-7485-9516 (02-1404)

0-7485-9526 (02-1404)

areerat.pb@gmail.com

นางสาวอารีรัตน์ บุญรัตน์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

areerat.pb@gmail.com

0-7485-9526 (02-1404)

0-7485-9526 (02-1404)

rotsukhon.wongs@gmail.com

นางสาวรสสุคนธ์ วงศ์ศรีสกุลแก้ว

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

rotsukhon.wongs@gmail.com

0-7485-9526 (02-1404)

0-7485-9526 (02-1404)

sujinthara.sa@gmail.com

นางสาวศุจินธรา แซ่ขอ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

sujinthara.sa@gmail.com

0-7485-9526 (02-1404)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

0-7485-9518 (02-1502)

pantiwa.rata@gmail.com

นางพรรณทิวา แก้ววิชิต

ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

pantiwa.rata@gmail.com

0-7485-9518 (02-1502)

0-7485-9508 (02-1211)

nipapornboonyasuwan@gmail.com

นางนิภาพร จอนเจือ

หัวหน้าสำนักงาน (การเงินและบัญชี) / หัวหน้างานพัสดุ

nipapornboonyasuwan@gmail.com

0-7485-9508 (02-1211)

0-7485-9519 (02-1601)

nutcha.ch58@gmail.com

นางสาวณัฐฌา ชาติวัฒนา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

nutcha.ch58@gmail.com

0-7485-9519 (02-1601)

0-7485-9519 (02-1602)

pimmada.cm@gmail.com

นางสาวพิมพ์มาดา ธีระลีลา

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

pimmada.cm@gmail.com

0-7485-9519 (02-1602)

0-7485-9519 (02-1602)

chayanee.27834@gmail.com

นางสาวชญานี โภชนุกูล

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

chayanee.27834@gmail.com

0-7485-9519 (02-1602)

0-7485-9519 (02-1601)

boonkongtong.chalermkwan@gmail.com

นางสาวเฉลิมขวัญ บุญคงทอง

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ

boonkongtong.chalermkwan@gmail.com

0-7485-9519 (02-1601)

0-7485-9519 (02-1602)

ms.rawadeep@gmail.com

นางสาวเรวดี เพชรเมือง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ms.rawadeep@gmail.com

0-7485-9519 (02-1602)

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

0-7485-9521 (02-1701)

hathaithip.bne@gmail.com

นางสาวหทัยทิพย์ บุตรมณี

หัวหน้าสำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

hathaithip.bne@gmail.com

0-7485-9521 (02-1701)

0-7485-9522 (02-1704)

yuttapoom.phe@gmail.com

นายยุทธภูมิ เพชรสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

yuttapoom.phe@gmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9522 (02-1703)

pichanunrg@gmail.com

นายพิชนันท์ เรืองแสงวัฒนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

pichanunrg@gmail.com

0-7485-9522 (02-1703)

0-7485-9522 (02-1704)

potjanee.jun@gmail.com

นางสาวพจนีย์ จันทร์ศิริ

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

potjanee.jun@gmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9522 (02-1703)

w.sirasantipong@gmail.com

นายวิฑูรย์ ศิรศานติพงศ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

w.sirasantipong@gmail.com

0-7485-9522 (02-1703)

0-7485-9522 (02-1704)

sirirat.psu@gmail.com

นางสาวศิริรัตน์ กวยระคาร

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

sirirat.psu@gmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9522 (02-1704)

namfonwongmek@hotmail.com

นางสาวศุภลักษณ์ วงศ์เมฆ

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

namfonwongmek@hotmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9522 (02-1704)

nutcha_nuch@hotmail.com

นางสาวณัชชา แสนละเอียด

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

nutcha_nuch@hotmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9522 (02-1704)

anothai.app@gmail.com

นางสาวอโนทัย ชูสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

anothai.app@gmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7520-1788 (05-1788) , 08-1691-7888

yoursack@gmail.com

นายพีระพล เก้าเอี้ยน

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

yoursack@gmail.com

0-7520-1788 (05-1788) , 08-1691-7888

0-7485-9522 (02-1703)

nattapong.kothprom@gmail.com

นายนัฐพงษ์ โคตรพรม

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

nattapong.kothprom@gmail.com

0-7485-9522 (02-1703)

0-7485-9522 (02-1703)

16snowyzaza@gmail.com

นางสาวไหวน๊ะ หมัดแล๊ะ

เจ้าหน้าที่ประสานงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

16snowyzaza@gmail.com

0-7485-9522 (02-1703)

0-7485-9522 (02-1704)

klinpikul.s@gmail.com

นางสาวสาสนีย์ กลิ่นพิกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

klinpikul.s@gmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9522 (02-1704)

thing.thidarat@gmail.com

นางสาวธิดารัตน์ เต็มวิริยะกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

thing.thidarat@gmail.com

0-7485-9522 (02-1704)

0-7485-9505 (02-1702)

porchaya.ch@gmail.com

นางสาวปอชญา ชุมสุวรรณ

นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม (TM)

porchaya.ch@gmail.com

0-7485-9505 (02-1702)

0-7485-9505 (02-1702)

suphisara.psu@gmail.com

นางสาววัชรกุล พวงแก้ว

นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรมและบริหารงานทั่วไป

suphisara.psu@gmail.com

0-7485-9505 (02-1702)

0-7485-9505 (02-1702)

kwang.kunchira@gmail.com

นางสาวกุลจิรา ทองบุญ

นักวิเคราะห์ความร่วมมืออุตสาหกรรม (TM)

kwang.kunchira@gmail.com

0-7485-9505 (02-1702)

0-7485-9505 (02-1702)

jantima.63540@gmail.com

นางสาวณัฎฐ์ธยาน์นา มากเนียม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

jantima.63540@gmail.com

0-7485-9505 (02-1702)

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

0-7485-9523 (02-1801)

yingluk.d@gmail.com

นางยิ่งลักษณ์ ศรีนวลขาว

ผู้จัดการศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

yingluk.d@gmail.com

0-7485-9523 (02-1801)

0-7485-9524 (02-1802)

tunyarut.stsp@gmail.com

นางสาวธัญรัตน์ เส้งเล่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

tunyarut.stsp@gmail.com

0-7485-9524 (02-1802)

0-7485-9524 (02-1803)

supaporn.chorr@gmail.com

นางสาวสุภาพร ช่อเรืองศักดิ์

นักออกแบบ

supaporn.chorr@gmail.com

0-7485-9524 (02-1803)

0-7485-9524 (02-1803)

tuansapina2018@gmail.com

นางสาวต่วนสาปีหนะ รายอเงาะ

นักออกแบบ

tuansapina2018@gmail.com

0-7485-9524 (02-1803)

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

0-7428-9352

suchanyaa.j@gmail.com

นางสาวสุชัญญา จารุทัศนัย

รองห้วหน้าฝ่ายสถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

suchanyaa.j@gmail.com

0-7428-9352

0-7428-9351 (9351)

lakkana.wi@gmail.com

นางสาวลักขณา วิยาสิงห์

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

lakkana.wi@gmail.com

0-7428-9351 (9351)

0-7428-9350 (9350)

titirat.kun@gmail.com

นางสาวฐิติรัตน์ หอจตุรพิธพร

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

titirat.kun@gmail.com

0-7428-9350 (9350)

0-7428-9350 (9350)

nuttapatploy2539@gmail.com

นางสาวณัฐพัชร แสนดีจิรภาคย์

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

nuttapatploy2539@gmail.com

0-7428-9350 (9350)

0-7331-3928 ต่อ 1104

orawan.bys@gmail.com

นางสาวอรวรรณ บุณยศักดิ์

เจ้าหน้าที่บ่มเพาะผู้ประกอบการนักศึกษา

orawan.bys@gmail.com

0-7331-3928 ต่อ 1104

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

0-7485-9526 (02-1904)

pornphun.d58@gmail.com

นางสาวพรพรรณ ด้วงทอง

ผู้ช่วยผู้จัดการ

pornphun.d58@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9526 (02-1904)

tortrakoolc@gmail.com

นายต่อตระกูล ไชยอิน

วิศวกร (เครื่องกล)

tortrakoolc@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9526 (02-1904)

nithikun.r@gmail.com

นายนิธิคุณ รัตนีทู

วิศวกร (ไฟฟ้า)

nithikun.r@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9512 (02-1301)

athirat.rerng@gmail.com

ดร.อธิราชย์ เริงณรงค์

นักส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

athirat.rerng@gmail.com

0-7485-9512 (02-1301)

06-2090-1029

asma.bill010@gmail.com

นางสาวอัสมา บิลละเต๊ะ

นักวิทยาศาสตร์

asma.bill010@gmail.com

06-2090-1029

06-2090-1029

pichayanan.s1@gmail.com

นางสาวพิชญานัน ศรีสุวรรณ

นักวิทยาศาสตร์

pichayanan.s1@gmail.com

06-2090-1029

0-7485-9526 (02-1904)

kanokwan.ko@psu.ac.th

นางสาวกนกวรรณ คงเอื้อ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

kanokwan.ko@psu.ac.th

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9500 (02-1000)

p.aomm2891@gmail.com

นางสาวพัชราวดี ศรประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า

p.aomm2891@gmail.com

0-7485-9500 (02-1000)

0-7485-9526 (02-1904)

siradaa.th@gmail.com

นางสาวศิรดา เถาว์มูล

เจ้าหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า

siradaa.th@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9501 (02-1011)

arunkamon.y@gmail.com

นางสาวอรุณกมล โยธานัก

เจ้าหน้าที่บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

arunkamon.y@gmail.com

0-7485-9501 (02-1011)

0-7485-9501 (02-1011)

pilantana.s@psu.ac.th

นางสาวปิลันธนา สิทธิพันธ์

เจ้าหน้าที่บริการและบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

pilantana.s@psu.ac.th

0-7485-9501 (02-1011)

0-7485-9526 (02-1904)

sukrattajit.asu@gmail.com

นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ

เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

sukrattajit.asu@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9526 (02-1904)

katahwut@gmail.com

นายคฑาวุธ ทองวงศ์

เจ้าหน้าที่งานระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

katahwut@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9526 (02-1904)

นายจาตุรันต์ แก้วปฐมวัน

ช่างเทคนิค (เครื่องกล)

0-7485-9526 (02-1904)

0-7485-9526 (02-1904)

nattawutf92539@gmail.com

นายณัฐวุฒิ บุญเลิศ

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า)

nattawutf92539@gmail.com

0-7485-9526 (02-1904)

06-2090-1029

janewitboonnon@gmail.com

นายเจนวิทย์ บุญนนท์

ช่างเทคนิค (เครื่องกล)

janewitboonnon@gmail.com

06-2090-1029

ฝ่ายยุทธศาสตร์และแผน

0-7485-9512 (02-1302)

piyathida.suriya@gmail.com

นางสาวปิยธิดา สุริยะไพบูลย์วัฒนา

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

piyathida.suriya@gmail.com

0-7485-9512 (02-1302)

0-7485-9512 (02-1301)

nattharuethai.ping@gmail.com

นางสาวณัฐฤทัย ปิงเมือง

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน

nattharuethai.ping@gmail.com

0-7485-9512 (02-1301)

0-7485-9512 (02-1301)

orasa.sungkha@gmail.com

นางสาวอรสา สังขชาติ

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน

orasa.sungkha@gmail.com

0-7485-9512 (02-1301)

0-7485-9512 (02-1301)

chomchalao.ph@gmail.com

นางสาวโฉมเฉลา พจนไกร

เจ้าหน้าที่ยุทธศาสตร์และแผน

chomchalao.ph@gmail.com

0-7485-9512 (02-1301)

ฝ่ายการตลาด และสื่อสารองค์กร

0-7485-9501 (02-1011)

kritsadapithak@gmail.com

นายกฤษฎา พิทักษ์

เจ้าหน้าที่การตลาด

kritsadapithak@gmail.com

0-7485-9501 (02-1011)

0-7485-9501 (02-1011)

kanyapak316@gmail.com

นางสาวกัญญาภัค อนุราช

เจ้าหน้าที่การตลาด

kanyapak316@gmail.com

0-7485-9501 (02-1011)

0-7485-9502 (02-1012)

detchawin.psubic@gmail.com

ว่าที่ร้อยตรีเดชวิน แก้วศรีวงศกร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

detchawin.psubic@gmail.com

0-7485-9502 (02-1012)

0-7485-9502 (02-1012)

Wilasinee.buanoo@gmail.com

นางสาววิลาสินี บัวหนู

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสัมพันธ์

Wilasinee.buanoo@gmail.com

0-7485-9502 (02-1012)