ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน

ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาแก่ภาคเอกชน ทำหน้าที่ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในภาคเอกชน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น ทั้งการให้บริการพื้นที่ในรูปแบบของสำนักงาน พื้นที่ห้องปฏิบัติการ โรงงานต้นแบบ ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ ห้องประชุม รวมไปถึงฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB)

ห้องปฏิบัติการ การทดสอบ และโรงงานต้นแบบ

บริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบด้านอาหาร

บริการห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบด้านอาหาร ให้บริการด้านการแปรรูปอาหารแบบครบวงจร เหมาะสำหรับเอกชนที่มีความสนใจทดลองผลิตในขั้นต้น ประกอบด้วยบริการ Food Maker Space, Future Food Lab และ Food Pilot Plant

 

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ

ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมี ชีวภาพ จุลชีววิทยา Food Safety น้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อุทยานวิทยาศาสตร์ยังมีความร่วมมือกับสำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบในการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์บางส่วนเพื่อให้บริการเอกชนอีกส่วนหนึ่งด้วย

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP)

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อย่างครบวงจรในระดับสากล ให้บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดจิตสำนึกและเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSU-BIC)

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบในการดำเนินการสนับสนุนและผลักดันให้มีการพัฒนาและนำผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปสู่การใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ ทั้งในลักษณะของการสนับสนุนผู้ประกอบการบ่มเพาะที่ใช้นวัตกรรมเป็นฐาน การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญา และการพัฒนาส่งเสริมนักศึกษาให้มีความเป็น ผู้ประกอบการ เพื่อพร้อมที่จะเป็นผู้ประกอบการหลังจากสำเร็จการศึกษา

สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA)

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นผู้ประกอบการ มีจิตวิญญาณของความเป็นผู้ประกอบการ มีกระบวนการการคิดอย่างเป็นระบบ อีกทั้งมีความสามารถในการแสวงหาโอกาสและสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL)

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยและเครือข่าย ในการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม พร้อมทั้งประสานงานและเชื่อมโยงการให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีแบบครบวงจรแก่ภาคเอกชน ผลักดันให้เกิดกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ มุ่งสู่การยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคเอกชนอย่างยั่งยืน

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC)

เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้น เพื่อบริการให้คำปรึกษา ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ สื่อสิ่งพิมพ์ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับ ผลิตภัณฑ์/บริการ โดยมุ่งเน้นการผสมผสาน ศิลปะ เทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการในการดำเนินการออกแบบอย่างครบวงจร โดยการ ประสานงานระหว่าง ศูนย์ฯ กับบริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานต่างๆ อย่างมืออาชีพ มีหน้าที่ในการแสวงหาองค์ความรู้ สำหรับพัฒนาและต่อยอด ผลงานการออกแบบ และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ โดยใช้องค์ความรู้เดิมในท้องถิ่น รวมไปถึง องค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อจุดประกายความคิด และสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักออกแบบ ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ ทั่วไป ด้วยฐานข้อมูลองค์ความรู้ และกิจกรรมเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในลักษณะต่างๆ เพื่อส่งมอบผลงานการออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยการวิจัยตลาด และเป็นกลไกในการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ ให้กับผู้ประกอบการ ให้ได้รับโอกาสในการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาครัฐ รัฐบาล และเอกชน